Марија Странковиќ

Г-ца Марија Странковиќ во Октомври 2014 година започнува како приправник во Адвокатско друштво ИНТЕР ПАРЕС Скопје со цел исполнување на стаж како услов за полагање на правосуден испит. Покрај стекнувањето и изучувањето на правната материја преку адвокатурата, ги води и административните работи во друштвото, пред се книговодствената и архивската документација.

Образование и стручно усовршување

Марија Станковиќ е дипломиран правник на Правен Факлутет Јустинијан Први Скопје. По дипломирањето, во 2013 година запишува мастер студии по право на интелектуална сопственост, програма за двојна диплома, па во 2014 година се стекнува со диплома од CEIPI – University of Strasbourg, Стразбур-Франција, а во 2015 година магистрира на Правниот Факултет Јустинијан Први на тема “Влијанието на социјалните мрежи врз трговските марки и зајакнување на брендовите“.

Во 2017 год. положува правосуден испит.

Е-мејл: marija@interpartes.mk